பக்ரீத்திற்கு முஸ்லிம்கள் ஆடு மாடு வெட்டக் கூடாது, பக்ரீத்தை பர்த்டே போன்று கேக்கை வெட்டி கொண்டாடுங்கள் – ஆர்எஸ்எஸ் நடத்திய நிகழ்ச்சி

பார்க்க