பேய்பிடித்த மாதிரி நடிக்கவும் பேய் விலகுவது போல் நடிக்கவும் பிரசார கூட்டங்களுக்கு நடிக்க பயிற்ச்சி கொடுத்து தயார் படுத்தும் பாதிரியார் – வைரல் வீடியோ

1

பேய்பிடித்த மாதிரி நடிக்கவும் பேய் விலகுவது போல் நடிக்கவும் பிரசார கூட்டங்களுக்கு நடிக்க பயிற்ச்சி கொடுத்து தயார் படுத்தும் பாதிரியார் – வைரல் வீடியோ