ஜெ என் யு மாணவியிடம் பதிலளிக்க முடியாமல் அரங்கத்தை விட்டு வெளியேறிய ABVP யினர்

ஜெ என் யு மாணவியிடம் பதிலளிக்க முடியாமல் அரங்கத்தை விட்டு வெளியேறிய ABVP யினர்